ISSN: 2455 - 0531

Inam International E-Journal of Tamil Studies

செவ்விலக்கியப் பிரதிகளில் பரத்தமை – சமூகவியல் நோக்கில் மீள்வாசிப்பு [தொல்காப்பியம், நற்றிணை, குறுந்தொகைப் பனுவல்களை முன்வைத்து]

Cevvilakkiyap piratikaḷil parattamai - camūkaviyal nōkkil mīḷvācippu [tolkāppiyam, naṟṟiṇai, kuṟuntokaip paṉuvalkaḷai muṉvaittu]

Article Authors

Full Text

share it

Abstract (English):

Tamilccevviyal literary cultivation cilavayiram years for specific land nilmaraput continuity with the many ethnic groups of the lifestyle of the documentation is . Accilavayiram -year intervals ‘ natupitittal ‘ the war techniques natavatikkaikalanrip cultural pataiyetuppukalum abundance there . Vettaic community , ethnic community , the agricultural society , feudal society , the successor to the Property Community , aracuruvakkam the social hierarchy growth ankankuc Sangam literature widely pointing drift . Tamil classic texts in some cases only collective pulamaittuva thinking legacy [school of thought] kanapperukinrana that considered possible . Other multiple classic set texts of the joint pulamaittuva thinking unconventional ethnic lifestyle and values , independent identity control where received . Rare in some ethnic groups of the multi- cultural movements , investigators uncovered varapperamal Sangam literature, the only verruttalat in keeping the study to dig IATR and Tamil ayvukkurai . Mulanulana tolkappiyat the kurikkapperra corpayanpatukal , Dialects , interpretation systems , archaeologist, rituals , cultural elements of several classic copies kanapperamal missing or kalavattat the twisted receipt for this proper citation . Specific texts punaiyapperra time appanuval the uraiyelunta period that a sociological verupatariyamal probes by moving to some analysts, but some incorrect historical comments munvaittuc pets receive . In this respect, whore , demurring , mistress of the narrative of the social -historical vision of grammar , literature records through the probe to face the implications for growth .

Abstract (Tamil):

தமிழ்ச்செவ்வியல் இலக்கியங்கள் என்பனவற்றைச் சிலவாயிரம் ஆண்டுகள் குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் நீள்மரபுத் தொடர்ச்சி கொண்டு வாழ்ந்த பல இனக்குழுக்களின் வாழ்நிலை ஆவணங்கள் எனலாம். அச்சிலவாயிரம் ஆண்டுகால இடைவெளியில் ‘நாடுபிடித்தல்’ என்ற போரியல் நடவடிக்கைகளன்றிப் பண்பாட்டுப் படையெடுப்புகளும் மிகுதியாக நிகழ்ந்துள்ளன. வேட்டைச் சமூகம், இனக்குழுச் சமூகம், வேளாண் சமூகம், நிலவுடைமைச் சமூகம், வாரிசு சொத்துரிமைச் சமூகம், அரசுருவாக்கம் என்ற சமூகப் படிநிலை வளர்ச்சியினை ஆங்காங்குச் சங்க இலக்கியங்கள் பரவலாகச் சுட்டிச் செல்கின்றன. தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் சிலவற்றில் மட்டுமே கூட்டுப் புலமைத்துவ சிந்தனை மரபு [school of thought] காணப்பெறுகின்றன எனக் கருத இடமுண்டு. ஏனைய பல செவ்வியல் தொகுப்புப் பனுவல்களில் கூட்டுப் புலமைத்துவ சிந்தனை மரபற்ற இனக்குழுக்களின் வாழ்நிலை விழுமியங்கள் தனித்து அடையாளப் படுத்தப் பெற்றுள்ளன. அரிய சில இனக்குழுக்களின் பல பண்பாட்டு அசைவுகள் ஆய்வாளர்களால் வெளிக்கொண்டு வரப்பெறாமல் சங்க இலக்கியங்களை ஒரே வெற்றுத்தளத்தில் வைத்து நோக்கி ஆய்வு செய்து வருவதென்பது தமிழியல் ஆய்வுக்குறை. மூலநூலான தொல்காப்பியத்தில் குறிக்கப்பெற்ற சொற்பயன்பாடுகள், வழக்காறுகள், பொருள்கொள்ளல் முறைமைகள், தொல் சடங்குமுறைகள், பண்பாட்டுக் கூறுகள் பல செவ்வியல் பிரதிகளில் காணப்பெறாமல் விடுபட்டமை அல்லது காலவட்டத்தில் திரிக்கப் பெற்றமை இதற்குத் தக்க சான்று. குறிப்பிட்ட பனுவல் புனையப்பெற்ற காலத்திற்கும் அப்பனுவலுக்கு உரையெழுந்த காலக்கட்டத்திற்கும் உண்டான சமூகவியல் வேறுபாடறியாமல் ஆய்வுகளை நகர்த்திச் செல்லும் சில ஆய்வாளர்களால் சில தவறான வரலாற்றுக் கருத்துகள் முன்வைத்துச் செல்லப் பெறுகின்றன. இவ்வகையில் பரத்தை, பரத்தமை, காமக்கிழத்தி என்ற சொல்லாடல்கள் குறித்த சமூக வரலாற்றுப் பார்வையினை இலக்கண, இலக்கியப் பதிவுகள் வழி ஆய்வு செய்யும் முகமாக இக்கருத்துரை அமைகின்றது.

Keywords

பரத்தை, பரத்தமை, காமக்கிழத்தி, இலக்கண, இலக்கிய

references

No reference data found.

citation

No citation data found.

Sign In

Author access is disabled