ISSN: 2455 - 0531

Inam International E-Journal of Tamil Studies

கல்விச் செயற்பாடு வெற்றியடைவதில் மாணவர்களின் பங்களிப்பும் மாணவர்களின் நடத்தையைச் சீர்குலைக்கின்ற புறவயக் காரணிகளும்

The role of students in the success of the academic process and external factors that disrupt student behavior

Article Authors

Full Text

share it

Abstract (English):

21th century lived and who have given us so many changes and enjoy watching their disadvantageous thoroughly examine the right to accept the demand and necessity arises . The role of education in the development of a student’s knowledge in terms of educational activities is significant . Student teachers through the provided education for students in the best way to reach out to . This is where the success of teaching lies . This means that every faculty tammitatte academic learning of students’ abilities , personalities , etc. Familiarity need . Thus, teachers students about knowing ammanavan the energy erravakaiyana learning steps forward move can . Itanmulame students arivuttanmaiyanatu special method developed is done . Accordingly, viewing the student’s poruttappattaip depends on the educational activities verriyalikkinrana .

In school, some students the wrong poruttappattaic regulator , better matching supply an important task the authors suggest . A vakupparaiyinaip In the case where students of different practices utaiyavarkalakak found . Classroom chaos guilds , kalavetuppavarkal , diversity can see , nothing does the other from the students vilakit alone otunkiyirukkak those that palatarappattorait itself with the author of the uniform method of teaching the steps to make a can . Students of the social emotion , arivumutircci adopted ataitarku help the education of the main aims is found . A student’s emotional reserves arivuvalarciyumanatu with each one connected to the multiple studies by the velikkonarappattullatu . The issue of education is one of the problems that students face . Academic problems patacalaicculal , teachers , classmates , depending not only for the emotion -related problems will be . So manavarkalitatte good emotion – social appropriation of receiving the school, jobs , form is important .

Abstract (Tamil):

21ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நமக்குப் பற்பல மாற்றங்களை அனுபவித்துப் பார்த்து அவற்றின் தீமைகளை அலசி ஆராய்ந்து சரியானவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவையும் கட்டாயமும் எழுந்துள்ளது. கல்வி நடவடிக்கைகளைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு மாணவனின் அறிவு வளர்ச்சியில் கல்வியின் பங்கு அளப்பரியதாகும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் மூலம் வழங்கப்படுகிற கல்வியானது மாணவர்கள் மத்தியில் சிறப்பான முறையில் சென்றடைய வேண்டும். இதன் மூலமே கற்பித்தலின் வெற்றித்தன்மை உள்ளடங்கியுள்ளது. அதாவது ஒவ்வோர் ஆசிரியர்களும் தம்மிடத்தே கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களுடைய திறமைகள், ஆளுமைகள் போன்றவற்றை அறிந்திருத்தல் வேண்டும். இவ்வாறாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பற்றி அறிந்திருப்பதால் அம்மாணவனின் ஆற்றலுக்கு ஏற்றவகையான கற்றல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும். இதன்மூலமே மாணவர்களின் அறிவுத்தன்மையானது சிறப்பான முறையில் விருத்தி செய்யப்படுகிறது. அந்தவகையில் பார்க்கும் போது மாணவர்களின் பொருத்தப்பாட்டைப் பொறுத்தே கல்விச் செயற்பாடுகள் வெற்றியளிக்கின்றன.

பாடசாலையில் சில மாணவர்களின் பிழையான பொருத்தப்பாட்டைச் சீராக்கி, சிறந்த பொருத்தப்பாடுகளை வழங்குவதை முக்கியமானதொரு பணியாக ஆசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள். ஒரு வகுப்பறையினைப் பொருத்தவரையில் அங்குள்ள மாணவர்கள் பலவிதமான  பழக்கவழக்கங்களை உடையவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். வகுப்பறையில் குழப்பம் செய்பவர்கள், களவெடுப்பவர்கள், வேற்றுமை பார்க்கக்கூடியவர்கள், ஒன்றுமே செய்யாது ஏனைய மாணவர்களிடமிருந்து விலகித் தனியாக ஒதுங்கியிருக்கக் கூடியவர்கள் எனப் பலதரப்பட்டோரைத் தன்னகத்தே வைத்துக்கொண்டு ஆசிரியரால் சீரான முறையில் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாது. மாணவர்களின் சமூக மனவெழுச்சி, அறிவுமுதிர்ச்சி என்பவற்றினை அடைதற்கு உதவுவதே கல்வியின் முக்கிய நோக்கமாகக் காணப்படுகிறது. ஒரு மாணவனின் மனவெழுச்சியும் அறிவுவளர்சியுமானது ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்துள்ளது என்பது பல ஆய்வுகளின் மூலம் வெளிக்கொணரப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுள் கல்விப் பிரச்சினை ஒன்றாகும். கல்விசார் பிரச்சினைகளுள் பாடசாலைச்சூழல் ,ஆசிரியர்கள், சகமாணவர்கள் சார்ந்து மாத்திரமின்றி மனவெழுச்சி சார்ந்த பிரச்சினைகளாக இருக்கும். எனவே மாணவர்களிடத்தே நல்ல மனவெழுச்சி – சமூகப் பொருத்தப்பாடு பெறும் வகையில் பாடசாலை வேலைகள் அமைவது முக்கியமாகும்.

Keywords

வகுப்பறையில், குழப்பம் செய்பவர்கள், களவெடுப்பவர்கள், மனவெழுச்சி, அறிவுமுதிர்ச்சி

references

No reference data found.

citation

No citation data found.

Sign In

Author access is disabled